POLSKO-NIEMIECKIE FORUM AKADEMICKIE

W bieżącym semestrze rozpoczyna swą działalność Polsko-Niemieckie Forum Akademickie przy SGH. Celem programu jest podniesienie poziomu znajomości języka niemieckiego, zwłaszcza w obszarze słownictwa ekonomicznego oraz przekazanie studentom wiedzy z wybranych przedmiotów według programów zbliżonych lub identycznych z programami obowiązującymi na uczelniach niemieckich. Dobór wykładanych przedmiotów ma ułatwić studentom poznanie możliwie szerokiego zakresu nomenklatury ekonomicznej, toteż starano się zapewnić równowagę między makro i mikroekonomią a naukami o przedsiębiorstwie.

Forum powstało w ramach finansowanego przez Niemiecką Służbę Wymiany Akademickiej /DAAD/ programu dydaktycznego dla środkowej i wschodniej Europy. Współpracę ze strony niemieckiej koordynuje Uniwersytet w Mainz (zespołem kieruje prof. dr Gerhard Laven) przy udziale uniwersytetów w Duisburgu (grupa pod kierunkiem prof. dr HansaJoachima Paffenholza), Kilonii i Chemnitz. Ze środków DAAD finansowane będą m.in. koszty zakupu podręczników, koszty podróży i pobytu w Warszawie niemieckich wykładowców, krótkoterminowych (do dwóch miesięcy) pobytów przygotowujących wspólnie z nimi wykłady pracowników SGH i zakup odpowiednich pomocy dydaktycznych oraz komputerów.

Program Forum przewiduje udział studentów w trzysemestralnym studium w SGH, po ukończeniu którego uczestnicy mają zagwarantowane jednosemestralne stypendium na dowolnie wybranej uczelni ekonomicznej w RFN. Pobyt w Niemczech powinien stanowić kontynuację studiów na SGH i ułatwić zebranie materiałów oraz literatury do pracy magisterskiej.

Cykle Forum będą rozpoczynały się każdorazowo w semestrze zimowym. Z uwagi na liczbę stypendiów w RFN, liczba uczestników każdego cyklu powinna być ograniczona do około 20 osób.

W pierwszym cyklu przewidziane zostały dla nich następujące wykłady, w których udział jest obowiązkowy:

1. semestr zimowy 1993/94

2. semestr letni 1993/94 3. semestr zimowy 1994/95 (A) - udział jest oczywiście obowiazkowy, choć bez egzaminu końcowego. Uczestnictwo w tych zajęciach jest warunkiem niezbędnym do udziału w wykładach z grupy (B) i bez ich zaliczenia nie można kontynuuować udziału w Forum.

(B) - przedmioty zakończone egzaminem, przeprowadzonym według wymagań SGH

Semestralny pobyt na uniwersytecie w RFN wymaga uprzedniego zaliczenia całości zajęć w ramach Forum w Warszawie (komplet zaliczeń z grupy A i egzaminów z grupy B).

Wykłady w pierwszym semestrze poprowadzą prof. H.J. Paffenholz i socjolog, dr Manfred Herzer.

Dla uczestników Forum obowiązkowe jest również uczestnictwo w gościnnych wykładach, wygłaszanych w Forum przez profesorów niemieckich (lub z krajów niemieckojęzy-cznych). Na zakończenie cyklu studenci otrzymają wystawiony przez SGH i odpowiedni uniwersytet niemiecki certyfikat, potwierdzający zaliczenie specjalne-go "Studium nauk ekonomicznych w jezyku niemieckim".

Niemieccy wykładowcy poszukują polskich kolegów, zainteresowanych wspólnym przygotowaniem wykładów. Forum dysponuje ponadto możliwością sfinansowania podróży i kosztów kilkudniowego pobytu w Warszawie pracowników niemieckich uczelni, którzy zainteresowani byliby wygłoszeniem na SGH wykładu. Nie gwarantujemy honorarium za wykład. Wszelkich informacji na temat Forum udziela dr Piotr Błędowski, Katedra Socjologii Pracy, Polityki Społecznej i Zatrudnienia, tel. 491528 lub 6121339. Jednocześnie prosimy o sugestie, dotyczące programu Forum.

Zgłoszenia studentów, chcących uczestniczyć w zajęciach Forum, przyjmuje mgr Elżbieta Olszewska, Centrum Praktycznej Nauki Języków Obcych, p. 202 w gmachu głównym. Zebranie informacyjne osób, które uprzednio zgłoszą swój akces w CPNJO, odbędzie się 6.12.br. o godz. 16.00. Miejsce spotkania podane będzie na ogłoszeniu przed pokojem 202.

Forum dysponować będzie wkrótce niewielką biblioteką, w której dostępne będą niemieckie podręczniki i wydawnictwa leksykalne z zakresu Volkswirtschafslehre i Betriebswirtschaftslehre, a także czasopisma ekonomiczne.

Zapraszamy do udziału w wykładach i spotkaniach, organizowanych przez PolskoNiemieckie Forum Akademickie.

Piotr Błędowski